SVN diegimas, repositorijos sukūrimas

Administratoriaus teisėmis įvedame komandas, įdiegti reikalingiems subversion paketams:
# apt-get update
# apt-get install subversion
# apt-get install libapache2-svn

libapache2-svn – reikalingas, priėjimui prie subversion repositorijos per Apache įdiegs subversion WebDAV apache modulį.

Sukuriamas katalogas, kur bus saugomos repositorijos:
# mkdir /home/svn-repos/

Repositorijos sukūrimas:
# svnadmin create --fs-type fsfs /home/svn-repos/repositorijos_pavadinimas

Sukuriama subversion vartotojų grupė:
# groupadd subversion

Įtraukiami reikiami vartotojai į subversion grupę:
# addgroup vartotojas subversion

Suteikiame reikiamas teises subversion repositorijoms, kad prie jų galėtų prieiti Apache ir kiti subversion grupės vartotojai:
# chown -R www-data:subversion /home/svn-repos/*
# chmod -R 770 /home/svn-repos/*

Aktyvuojame Apache Subversion WebDAV modulis:
# a2enmod dav
# a2enmod dav_svn

Sukonfigūruojame priėjimą prie repositorijos faile /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf:
<Location /repositorijos_pavadinimas>
DAV svn
SVNPath /homer/svn-repos/repositorijos_pavadinimas
AuthType Basic
AuthName "Subversion Repository"
AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd
Require valid-user
SSLRequireSSL
</Location>

SSLRequireSSL galima užkomentuoti, jei nebus naudojama SSL, tada bus naudojama http vietoj https.

Sukuriamas vartotojams prėjimas per Apache:
# htpasswd2 -cmd /etc/apache2/dav_svn.passwd mano_vartotojas
# htpasswd2 -md /etc/apache2/dav_svn.passwd kitas_vartotojas

htpasswd2 komandos:
-c option creates a new htpasswd file.
-m encrypts the password with an MD5 algorithm.
-d encrypts the password with a CRYPT algorithm.

Perkrauname Apache serverį:
# /etc/init.d/apache2 restart

Nuadotasi:
Setting up Subversion and websvn on Debian
Setting Up A Subversion Repository Using Apache, With Auto Updatable Working Copy

[GLL]Zapatdlo Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *